معنی و ترجمه کلمه mixed capitalism به فارسی mixed capitalism یعنی چه

mixed capitalism


سرمايه دارى مختلط،نظام اقتصادى که در ان بيشتر وسايل و ابزار توليد در مالکيت خصوصى قرار داشته و بازار چگونگى تعيين قيمت و توليد را به عهده دارد ولى با وجود اين دولت نيز از طريق سياست هاى پولى
بازرگانى : مالى و قوانين مختلف در فعاليتهاى اقتصا دى تاثير ميگذارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها