معنی و ترجمه کلمه mobile lubricating equipment به فارسی mobile lubricating equipment یعنی چه

mobile lubricating equipment


علوم مهندسى : تجهيزات روغنکارى متحرک

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها