معنی و ترجمه کلمه mobility of factors of production به فارسی mobility of factors of production یعنی چه

mobility of factors of production


بازرگانى : تحرک عوامل توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها