معنی و ترجمه کلمه mode به فارسی mode یعنی چه

mode


نما( در امار)،نما،رسم ،سبک ،اسلوب ،طرز،طريقه ،مد،باب ،وجه
کامپيوتر : فرمانMODE
معمارى : روش
روانشناسى : شيوه
بازرگانى : شيوه
ورزش : نما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها