معنی و ترجمه کلمه modernization به فارسی modernization یعنی چه

modernization


نوين سازى ،نوسازى ،نوپردازى ،نوين گرى
روانشناسى : نوسازى
بازرگانى : نوسازى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها