معنی و ترجمه کلمه modified frequency modulation recording به فارسی modified frequency modulation recording یعنی چه

modified frequency modulation recording


کامپيوتر : ثبت تلفيق بسامد اصلاحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها