معنی و ترجمه کلمه molt به فارسی molt یعنی چه

molt


پر ريزى ،موريزى ،پوست اندازى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها