معنی و ترجمه کلمه moment diagrams byparts به فارسی moment diagrams byparts یعنی چه

moment diagrams byparts


عمران : دياگرام لنگر خمشى جزء به جزء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها