معنی و ترجمه کلمه moment of inertia به فارسی moment of inertia یعنی چه

moment of inertia


گشتاور اينرسى ،گشتاور لختى ،ممان اينرسى ،گشتاور ماند،عزم جبر،عزم لختى ،لنگر لختى ،لنگر جبر
علوم مهندسى : گشتاور ماند
عمران : ممان اينرسى
معمارى : گشتاور ماند
شيمى : گشتاور لختى
نجوم : گشتاور اينرسى
ورزش : گشتاور لختى
علوم هوايى : ممان اينرسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها