معنی و ترجمه کلمه motivation به فارسی motivation یعنی چه

motivation


انگيزش ،محرک ،انگيزه ،انگيختگى
روانشناسى : انگيزش
بازرگانى : محرک
ورزش : انگيزه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها