معنی و ترجمه کلمه motor unit به فارسی motor unit یعنی چه

motor unit


يکان موتورى
ورزش : واحد حرکتى
علوم نظامى : قسمت موتور وسيله دستگاه موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها