معنی و ترجمه کلمه multiple determination coefficient به فارسی multiple determination coefficient یعنی چه

multiple determination coefficient


روانشناسى : ضريب تعين چند متغيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها