معنی و ترجمه کلمه multiple-choice test به فارسی multiple-choice test یعنی چه

multiple-choice test


روانشناسى : ازمون چند گزينه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها