معنی و ترجمه کلمه multivariable-multimethod matrix به فارسی multivariable-multimethod matrix یعنی چه

multivariable-multimethod matrix


روانشناسى : ماتريس چند متغيرى - چند روشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها