معنی و ترجمه کلمه mutilate به فارسی mutilate یعنی چه

mutilate


ناقص يا فلج کردن ،قلب وتحريف شده ،بى اندام کردن ،اخته کردن ،ناقص کردن ،فلج کردن ،تحريف شدن ،معيوب کردن
قانون ـ فقه : تحريف کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها