معنی و ترجمه کلمه mutual به فارسی mutual یعنی چه

mutual


تعاونى ،دوسره ،از دو سره ،بين الاثنين ،دو طرفه ،متقابل ،دو جانبه
علوم مهندسى : متقابل
معمارى : دوسره
قانون ـ فقه : متقابل
روانشناسى : متقابل
بازرگانى : دوطرفه ،متقابل
علوم نظامى : متقابل يا متقابله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها