معنی و ترجمه کلمه my recollectio of it is به فارسی my recollectio of it is یعنی چه

my recollectio of it is


انچه من بيادمى اورم اينست

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها