معنی و ترجمه کلمه mycenaean به فارسی mycenaean یعنی چه

mycenaean


)mycenian(اهل شهر ' مسين ' قديم يونان ،اثار هنرى وتفوق سياسى نواحى مجاوراين ناحيه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها