معنی و ترجمه کلمه named port of destination به فارسی named port of destination یعنی چه

named port of destination


بازرگانى : بندر مقصد مشخص

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها