معنی و ترجمه کلمه narrow mindedly به فارسی narrow mindedly یعنی چه

narrow mindedly


از روى نظر تنگى ،کوته نظرانه ،با فکر محدود،متعصبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها