معنی و ترجمه کلمه nationalism به فارسی nationalism یعنی چه

nationalism


ملى گرائى ،ملت پرستى ،ملت گرايى ،مليت ،ناسيوناليزم
روانشناسى : ملت گرايى
بازرگانى : ناسيوناليسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها