معنی و ترجمه کلمه nationallism به فارسی nationallism یعنی چه

nationallism


ناسيوناليسم ،احساسات ملى ،ملت گرايى ،مکتب مليت
قانون ـ فقه : اعتقاد به برترى يک ملت نسبت به ملل ديگر و لزوم وفادارى مطلق هر تابع نسبت به مليت خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها