معنی و ترجمه کلمه natural erosion به فارسی natural erosion یعنی چه

natural erosion


فرسايش نابهنجار
عمران : فرسايش طبيعى که گاهى با پديده خاک زائى در حالت تعادل است
معمارى : فرسايش طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها