معنی و ترجمه کلمه natural frequency به فارسی natural frequency یعنی چه

natural frequency


علوم مهندسى : فرکانس طبيعى
الکترونيک : بسامد طبيعى
علوم هوايى : فرکانس طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها