معنی و ترجمه کلمه natural rate hypothesis به فارسی natural rate hypothesis یعنی چه

natural rate hypothesis


فرضيه نرخ طبيعى ،فرضيه اى که بر اساس ان يک حداقل نرخ بيکارى وجود دارد که چنانچه ميزان بيکارى از اين حد کمتر شود در اين صورت تورم با شتاب بيشترى افزايش مى يابد . در اين نرخ طبيعى بيکارى
بازرگانى : هيچ تمايلى براى تورم در جهت افزايش يا کاهش و جود ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها