معنی و ترجمه کلمه naval stores به فارسی naval stores یعنی چه

naval stores


ذخاير و اماد دريايى( اماد مصرفى)
علوم نظامى : ذخاير و اماد دريايى
علوم دريايى : کالاى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها