معنی و ترجمه کلمه negatively ionized atom به فارسی negatively ionized atom یعنی چه

negatively ionized atom


اتم منفى - يونيده
شيمى : اتم با يونش منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها