معنی و ترجمه کلمه neither he nor she know به فارسی neither he nor she know یعنی چه

neither he nor she know


نه ان مرد ميداند نه ان زن ،اين دو تن مرد وزن هيچکدام نميدانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها