معنی و ترجمه کلمه nerves of steel به فارسی nerves of steel یعنی چه

nerves of steel


دل ،طاقت ،قوت قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها