معنی و ترجمه کلمه nervy به فارسی nervy یعنی چه

nervy


پر عصب ،پر رگ و پى ،نيرومند،عصبانى ،پر رو

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها