معنی و ترجمه کلمه net domestic product (n.d.p) به فارسی net domestic product (n.d.p) یعنی چه

net domestic product (n.d.p)


بازرگانى : محصول خالص داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها