معنی و ترجمه کلمه net به فارسی net یعنی چه

net


تله ،شبکه راديويى ،تور استتار شبکه ،تورى ،تارعنکبوت ،تور ماهى گيرى و امثال ان ،خالص ،ويژه ،خرج دررفته ،اساسى ،اصلى ،بدام افکندن ،با تورگرفتن ،شبکه دارکردن ،بتورانداختن
عمران : خالص
قانون ـ فقه : برداشت خالص کردن
روانشناسى : خالص
بازرگانى : ويژه ،خالص
ورزش : محوطه تمرين محصور با تور
علوم هوايى : خالص
علوم نظامى : خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها