معنی و ترجمه کلمه new marxism به فارسی new marxism یعنی چه

new marxism


مارکسيسم نوين
قانون ـ فقه : مکتب اختراعى" ژرژ سورل " که عمدتا "بر تحريک افکار زحمتکشان به انقلاب متکى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها