معنی و ترجمه کلمه night soil به فارسی night soil یعنی چه

night soil


کثافات مبال ،سواد،برازى مستراح( که شب هنگام خالى ميکنند)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها