معنی و ترجمه کلمه night watch به فارسی night watch یعنی چه

night watch


پاس شب ،پاسبان شب ،گزمه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها