معنی و ترجمه کلمه nihilistic delusion به فارسی nihilistic delusion یعنی چه

nihilistic delusion


روانشناسى : هذيان نفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها