معنی و ترجمه کلمه nod به فارسی nod یعنی چه

nod


تکاندادن سر بعلامت توافق ،سرتکان دادن ،باسراشاره کردن ،تکان سر
ورزش : هد زن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها