معنی و ترجمه کلمه nomenclature به فارسی nomenclature یعنی چه

nomenclature


مجموعه اصطلاحات ،نام گذارى قطعات ،فهرست واژه ها و اصطلاحات يک علم يا يک فن ،مجموعه لغات ،نام ،فهرست علائم و اختصارات
معمارى : نامگذارى
شيمى : نامگذارى
ورزش : نامگذارى
علوم نظامى : نام گذارى فهرست اصطلاحات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها