معنی و ترجمه کلمه non specific factors of production به فارسی non specific factors of production یعنی چه

non specific factors of production


بازرگانى : عوامل غير اختصاصى توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها