معنی و ترجمه کلمه nonneutralities of income taxation به فارسی nonneutralities of income taxation یعنی چه

nonneutralities of income taxation


خنثى نبودن ماليات بر درامد
بازرگانى : بى طرف نبودن ماليات بر درامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها