معنی و ترجمه کلمه nor به فارسی nor یعنی چه

nor


عملگر بولى که يک جدول صحت توليد مى کند نايا،نقيض يا،نه اين و نه ان ،هيچ يک( با neither و notبکار ميرود)
کامپيوتر : نفى جمع منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها