معنی و ترجمه کلمه normal sulphation of battery به فارسی normal sulphation of battery یعنی چه

normal sulphation of battery


الکترونيک : سولفاتى شدن معمولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها