معنی و ترجمه کلمه normal temperature and pressure به فارسی normal temperature and pressure یعنی چه

normal temperature and pressure


شرايط استاندارد
شيمى : شرايط متعارفى
ورزش : شرايط متعارف فشار و دماى متعارف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها