معنی و ترجمه کلمه nosing به فارسی nosing یعنی چه

nosing


دماغه ،فتيله
عمران : بارى که چرخهاى لوکوموتيو متحمل مى شوند
معمارى : لبه گرد در پله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها