معنی و ترجمه کلمه novus actus intervenieus به فارسی novus actus intervenieus یعنی چه

novus actus intervenieus


قانون ـ فقه : قطع سلسله عليت در خسارات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها