معنی و ترجمه کلمه null به فارسی null یعنی چه

null


کان لم يکن ،نول ،منفى ،ملغى ،باطل ،بلااثر،صفر،پوچ ،تهى
کامپيوتر : تهى
قانون ـ فقه : باطل
علوم هوايى : خنثى
علوم نظامى : بى اثر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها