معنی و ترجمه کلمه number average degree of polymerization به فارسی number average degree of polymerization یعنی چه

number average degree of polymerization


شيمى : ميانگين عددى درجه بسپارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها