معنی و ترجمه کلمه numbering به فارسی numbering یعنی چه

numbering


شماره گذارى ،نمره زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها