معنی و ترجمه کلمه numerical analysis به فارسی numerical analysis یعنی چه

numerical analysis


اناليز عددى ،عددکاو
کامپيوتر : تجزيه و تحليل عددى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها