معنی و ترجمه کلمه nutritious به فارسی nutritious یعنی چه

nutritious


)nutritive(مغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها